Algemene voorwaarden website

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing  wanneer u gebruik maakt van deze website. Tevens is onze privacyverklaring van toepassing. Dit reglement is aangepast naar aanleiding van de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zodat de rechten van bezoekers nog beter beschermd worden.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het logo van VRNHN berusten uitsluitend bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij VRNHN en/of haar licentiegevers.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VRNHN is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website of in het kader van openbare nieuwsgaring door journalisten.

VRNHN zal op verzoek informatie van deze website verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van VRNHN, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Widgets